UA-21416978-2

Formalności a rozbiórka budynku.

Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku niezbędne jest przygotowanie zestawu dokumentów, które następnie należy złożyć w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta właściwym dla lokalizacji obiektu przeznaczonego do rozbiórki.

1. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek.
Wniosek można pobrać ze strony urzędu:
Pobierz i wydrukuj wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku.
2. W zależności od rodzaju budynku do wniosku należy dołączyć odpowiedni zestaw zaświadczeń i dokumentów:
a/ niezbędna jest zgoda właściciela (jeśli wnioskodawca nie posiada prawa własności)
b/ schemat usytuowania budynku
c/ charakterystyka zakresu i sposobu wykonywanych robót rozbiórkowych
d/ opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
e/ pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także dokumenty wymagane przepisami szczególnymi
f/ projekt rozbiórki (w zależności od potrzeb)
g/ jeśli nie składasz wniosku samodzielnie, niezbędne będzie upoważnienie.

3. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Dokument można pobrać ze strony: Oświadczenie.

4. W przypadku wymaganej opłaty skarbowej, należy dokonać płatności i złożyć komplet dokumentów łącznie z potwierdzeniem płatności.

Opłaty skarbowe:

  • 17 zł – za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
  • 36 zł – za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na konto bankowe urzędu.

5. W sytuacji, gdy okaże się, że wniosek został wypełniony nieprawidłowo, lub wymaga uzupełnienia od dodatkowe dokumenty, urząd wezwie wnioskodawcę do wyjaśnienia i uzupełnienia braków. W przypadku braku reakcji wnioskodawcy we wskazanym terminie, urząd ma prawo odrzucić wniosek.

6. Urząd ma obowiązek wydania decyzji w ciągu 65 dni,  licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Ważne!
Do wniosku muszą być dołączone oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.