UA-21416978-2

Zgłoszenie rozbiórki budynku, wniosek o pozwolenie WZÓR.

Kwestia obowiązku zgłoszenia rozbiórki budynku lub uzyskania pozwolenia na wyburzenie obiektu została już poruszona w poprzednim wpisie wpisie. Czytaj tutaj… Jednak na Państwa prośbę przedstawiamy zakres oraz wzory dokumentów, które są wymagane w procesie zgłaszania zamiaru wyburzenia budynku.

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

Praktycznie w większości sytuacji zgłoszenie rozbiórki należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Wypełniając dokument zgłoszenia rozbiórki budynku będziesz musiał określić rodzaj, zakres i sposób wykonywanych robót.

Wzór zgłoszenia rozbiórki budynku znajdziesz w poniższym linku:

Zgłoszenie rozbiórki budynku – plik edytowalny

Następnie należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do zarządzania danym obiektem. Wzór dokumentu możesz pobrać poniżej:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument ten trzeba dołączyć w przypadku, gdy zabraknie nam miejsca na wpisy w oświadczeniu o posiadanym prawie do nieruchomości.

Wzór informacji uzupełniającej

W indywidualnych przypadkach może być wymagane również:

Dokumentacja strzałowa – w przypadku, gdy rozbiórka będzie dokonywana metodą wybuchową.

Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku, gdy osobą składającą zgłoszenie nie jest właściciel nieruchomości czyli reprezentuje go pełnomocnik. Wówczas należy uiścić również opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Dla najbliższych członków rodziny opłata nie jest wymagana.

Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwów, możesz rozpocząć rozbiórkę obiektu budowlanego po upływie 21 dni (pamiętając, że 21 dnia urząd może nadać pismo na poczcie, także lepiej odczekać jeszcze kilka dni),ale przed upływem 3 lat, gdyż w innym wypadku będzie wymagane ponowne złożenie zgłoszenia rozbiórki.

 

Jeśli natomiast budynek będzie kwalifikował się do konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy przygotować wniosek oraz komplet szczegółowej dokumentacji.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy w większości przypadków złożyć w Starostwie Powiatowym, w niektórych przypadkach urzędem właściwym będą Urzędy Wojewódzkie, Okręgowe i Specjalistyczne Urzędy Górnicze.

Do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę niezbędny będzie wypełniony wniosek oraz projekt rozbiórki. Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego znajdą Państwo poniżej:

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku wzór

Po za tym należy przedstawić:

Zgoda właściciela obiektu przeznaczonego na rozbiórkę

Szkic usytuowania obiektu

Opis zakresu robót oraz sposób ich prowadzenia

Jeśli obiekt został wpisany do rejestru zabytków, należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. O tego typu dokument należy ubiegać się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Należy przygotować komplet dokumentów:

Wzor wniosku powolenie na prace przy zabytku

Projekt budowlany

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości

Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą robotami budowlanymi – kwalifikacji do kierowania tymi robotami, natomiast osobę wykonującą nadzór inwestorski – kwalifikacji do wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Opłata skarbowa.

Jeżeli wszystkie dokumenty będą spełniały oczekiwania urzędu, rozpatrzenie wniosku trwa ok. miesiąca.

Decyzja Generalnego Konserwatora zabytków o wykreśleniu z rejestru (jeśli wymagana)

Dokumentacja strzałowa, jeśli rozbiórka będzie prowadzona metodą wybuchową.

Projekt rozbiórki budynku w zależności od potrzeb.

Pełnomocnictwo, jeśli dokumenty składane są przez pełnomocnika.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł będzie pomocny i skorzystają Państwo z dokumentów do pobrania.